Center for Research on Development Communication (RED Communication) and UN Democarcy Fund (UNDEF) coordinated deployment in project "Enhancement of CSO engagement with media in Viet Nam" within 2 years (2015 - 2017).

Ngày 10/9/2014, tại Hà Nội, RED và Cơ quan hợp tác phát triển CH Ailen ( Irish Aid) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai khảo sát về nhu cầu, năng lực phát ngôn/biểu đạt của khối CSOs.

Việc khảo sát được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, với các đối tượng gồm CSOs, một số CBOs, một số tổ chức thuộc hệ thống MTTQ và báo chí truyền thông... khoảng 100 tổ chức.