Thông báo tiếp nhận nhân sự quản lý mới (06/6/15)

Dear Sir/ Madam,

Kính thưa ông/ bà,

 

Kindly be advised that Mr. Dao Ngoc Ninh is no longer working in RED COMMUNICATION from June 06, 2015.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo Ông Đào Ngọc Ninh không còn làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2015.

 

Therefore he is not authorized to contact any organization in the name of RED COMMUNICATION and RED COMMUNICATION cannot be held responsible for any of his actions from June 06, 2015 onward.

Vì vậy ông Ninh không có thẩm quyền để liên lạc với bất cứ tổ chức nào trên danh nghĩa của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển và chúng tôi không chịu trách nhiệm với các hoạt động của ông Ninh kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2015 trở đi.

 

Kindly be advised that Mrs. Nguyen Dieu Chi will take over as Program Manager. Please direct all inquiries and correspondence to Mrs.Chi after this date.  She can be reached at nguyenchi@red.org.vn   and/or center@red.org.vn and/or by telephone at the RED office.

 

Chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo, Bà Nguyễn Diệu Chi sẽ tiếp quản vị trí Phụ trách chương trình kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2015. Vì vậy, mọi yêu cầu và trao đổi liên quan tới công việc sau này, đề nghị gửi tới bà Chi tại email: nguyenchi@red.org.vn và/hoặc center@red.org.vn và/hoặc qua số điện thoại của Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển

  

Thank you for your consideration

Xin chân thành cảm ơn.

   

Trần Nhật Minh

Director

Giám đốc

 

RED COMMUNICATION