Tuyển Chuyên gia nghiên cứu “Cảm nhận độc giả về mức độ chuyên nghiệp của báo chí” (11/2016)

1. Bối cảnh

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, một số lĩnh vực đã xây dựng được các Bộ Chỉ số đánh giá rất hiệu quả như: Bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), Bộ Chỉ số Công lý, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),… các bộ chỉ số này đều đang hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho lĩnh vực được đánh giá.Tuy nhiên, chưa có công cụ đánh giá đối với báo chí Việt Nam, các công cụ đánh giá quốc tế hiện không phù hợp để đánh giá báo chí Việt Nam. Các kết quả đánh giá là cơ sở thông tin cần thiết để báo chí điều chỉnh nâng cao chất lượng, các cơ quan chức năng và bên liên quan hoạch định chính sách, để báo chí đóng góp hiệu quả hơn cho tiến trình phát triển

Trong bối cảnh đó, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) xây dưng ý tưởng thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI).Ý tưởng của RED là thiết kế xây dựng một Bộ chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI) dựa trên các cột trụ:

(a) Chất lượng, mức độ chuyên nghiệp của báo chí;

(b) Thái độ của công chúng với báo chí và đạo đức báo chí;

(c) Đóng góp của báo chí đối với dân chủ phát triển;

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện hoạt động của nghiên cứu trên.

2. Mục đích công việc

Mục tiêu công việc của tư vấn trong hoạt động này là xây dưng ý tưởng thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI). Ý tưởng của RED là thiết kế xây dựng một Bộ chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI) dựa trên các cột trụ: (a) chất lượng, mức độ chuyên nghiệp của báo chí; (b) thái độ của công chúng với báo chí và đạo đức báo chí; (c) đóng góp của báo chí đối với dân chủ phát triển.

3. Phạm vi công việc

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

Nghiên cứu nội dung và xây dụng bộ tiêu chí đánh giá đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí ở Việt Nam;

Thiết kế bảng hỏi khảo sát online và bảng hỏi phỏng vấn trực tiếp;

Đào tạo, tập huấn cho các khảo sát viên đi phỏng vấn.

4. Kết quả đầu ra

Bộ tiêu chí đánh gía đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí ở Việt Nam;

Bảng hỏi khảo sát online và phỏng vấn trực tiếp;

Các khảo sát viên được đào tạo kỹ năng cơ bản phục vụ cho khảo sát.

5. Yêu cầu chuyên môn

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách công và quản trị nhà nước;

Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí;

Với giám sát viên và nghiên cứu viên phải tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học hoặc các chuyên ngành liên quan.

6. Nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;

Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.