Tuyển Giảng viên lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về tiếp nhận và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài” (09/2017)

1. Bối cảnh

Trong khuôn khổ Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ do RED thực hiện, có hoạt động tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ RED”

Nằm trong khuôn khổ hoạt động tập huấn này RED phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế VUSTA tổ chức tập huấn “Hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về tiếp nhận và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài”. Chương trình tập huấn do VUSTA đề xuất và được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và một số tổ chức xã hội khác. Kết quả đầu ra là 1 bộ công cụ hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các dự án viện trợ ODA, dựa trên Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Việc thực hành bộ công cụ này sẽ được thực hiện thí điểm tại RED., kết quả thu được từ tập huấn này sẽ được VUSTA phổ biến và áp dụng cho 500 đơn vị thành viên khác, góp phần cải thiện việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA nói chung.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn – giảng viên có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động của khóa tập huấn nêu trên.

2. Mục đích công việc

Mục tiêu công việc của tư vấn trong hoạt động này là Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm RED về việc thực hiện các quy định nhà nước trong việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn viện trợ nước ngoài.

3. Phạm vi công việc

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

- Rà soát và liệt kê các văn bản pháp luật quy định liên quan (Luật, Nghị định, Thông tư);

- Trao đổi với các bên liên quan (các cơ quan nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các đối tác quốc tế);

- Xây dựng bộ công cụ;

- Giảng bài tại lớp tập huấn;

- Tham vấn ý kiến, hoàn thành bộ công cụ và đề xuất khuyến nghị chính sách liên quan;

4. Kết quả đầu ra

- Tuyển chọn đội ngũ chuyên gia để xây dựng Bộ công cụ hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các dự án viện trợ ODA.

- Bộ công cụ hướng dẫn: gồm 03 bộ công cụ về các nội dung riêng biệt là:

+ Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài: hồ sơ gồm những gì, quy trình thẩm định và phê duyệt của Liên hiệp Hội (LHH), thời hạn thẩm định và phê duyệt, chế độ báo cáo, mẫu biểu báo cáo,…, vai trò và trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chủ dự án, quy trình thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA).

+ Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án viện trợ ODA: hồ sơ gồm những gì, quy trình thẩm định và phê duyệt của LHH, thời hạn thẩm định và phê duyệt, chế độ báo cáo, mẫu biểu báo cáo,…vai trò và trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chủ dự án, quy trình thành lập Ban QLDA.

+ Quy trình quản lý tài chính nguồn viện trợ nước ngoài thuộc và không thuộc ngân sách nhà nước: thủ tục xác nhận viện trợ, các quy định về quản lý tài chính, chế độ báo cáo tài chính, quy định đấu thầu, tài sản dự án, công tác quyết toán của LHH.             

5. Yêu cầu chuyên môn

- Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viện trợ, phi chính phủ;

- Có kiến thức về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí.

6. Nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 09 tháng 10 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

- Một bản CV cập nhật nhất;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.