Chương trình, dự án

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ (TỪ 2010)

Dự án “Nghiên cứu – truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”

Thời gian: 2011-2012

Đối tác: Quỹ Nhân quyền Bộ Ngoại giao Anh (FCO)

Ngân sách: 76 ngàn Bảng

Dự án “Tăng cường thực thi các quy định về bảo vệ TNBC”

Thời gian: 2012-2013

Đối tác: Quỹ Nhân quyền Bộ Ngoại giao Anh (FCO), Sở TTTT Đắk Lắk

Ngân sách: 121 ngàn Bảng

Dự án  “Tăng cường bảo vệ nhà báo ở Việt Nam”

Thời gian: 2014

Đối tác: UNESCO

Ngân sách: 23 ngàn USD

Dự án “Truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”

Thời gian: 2015-2018

Đối tác: GAC

Ngân sách: 131 ngàn USD

Dự án “Thực thi pháp luật về quyền tác nghiệp báo chí ở Việt Nam”

Thời gian: 2016

Đối tác: UNESCO

Ngân sách: 12 ngàn USD

 

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TIẾNG NÓI CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

TRÊN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG (TỪ 2011)

Mô hình nâng cao tiếng nói CSOs

Dự án “Đưa cải cách tư pháp đến cộng đồng”

Thời gian: 2011-2012

Đối tác: JIFF

Ngân sách: 10 ngàn EU

Dự án “Tăng cường năng lực phát ngôn của các tổ chức xã hội”

Thời gian: 2014-2016

Đối tác: Irish Aid

Ngân sách: 17 ngàn EU

Dự án “Nâng cao tiếng nói của các tổ chức xã hội trên báo chí truyền thông”

Đối tác: UNDEF

Thời gian: 2015-2017

Ngân sách: 220 ngàn USD

 

 CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH (TỪ 2014)

Dự án “Truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”

Thời gian: 2015-2018

Đối tác: GAC

Ngân sách: 664 ngàn USD

 

 CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ BÁO CHÍ (TỪ 2016)

Dự án “Truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”

Thời gian: 2015-2016

Đối tác: GAC

Ngân sách: 39 ngàn USD

Dự án “Bộ chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam”

Thời gian: 2016-2017

Đối tác: Đại sứ quán Anh

Ngân sách: 45 ngàn Bảng

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Dự án “Tăng cường thực thi các quy định về bảo vệ TNBC”

Thời gian: 2012-2013

Đối tác: Quỹ Nhân quyền Bộ Ngoại giao Anh (FCO), Sở TTTT Đắk Lắk

Ngân sách: 4 ngàn Bảng

Dự án “Truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”

Thời gian: 2015-2018

Đối tác: GAC

Ngân sách: 106 ngàn USD