Sơ đô tổ chức, đội ngũ RED

Trần Nhật Minh

Chủ tịch - Viện trưởng

Email: tranminh@red.org.vn

 

Trần Thị Khánh Hòa

Giám đốc Chương trình

Email: tranhoa@red.org.vn

Nguyễn Thùy Dương

Giám đốc Truyền thông

Email: thuyduong@red.org.vn

 

Trần Đoài

Cán bộ Chương trình

Email: trandoai@red.org.vn

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán

Email: nguyenthanh@red.org.vn

 Ngô Bích Như

Hành chính

Email: bichnhu@red.org.vn

 Nguyễn Ngọc Huyền

Trợ lý chương trình (Văn phòng miền Nam)

  
  
  
  

 

Save

Save

Save