Danh hiệu Trách nhiệm là sự tôn vinh của các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hành động thiết thực vì cộng đồng.

                     

Khái niệm chính sách tài khóa xanh - công cụ để thúc đẩy tăng trưởng thân thiện với môi trường thông qua chính sách tài khóa (thuế, phí) - vẫn còn rất mới mẻ với công chúng Việt Nam nói chung và giới báo chí nói riêng.

Để hỗ trợ thông tin cho các nhà báo về vấn đề cải cách tài khóa xanh, cũng như những nỗ lực liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, RED phối hợp với Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ)và Bộ Kế hoạch và đầu tư (MPI) tổ chức khóa tập huấn “Giá trị của Cải cách tài khóa xanh”.

Các trang