Hội đồng khoa học

 

Ông Nguyễn Chí Dũng

Chủ tịch Hội đồng khoa học

Email: chidzung@gmail.com

 

Bà Trần Thị Khánh Hòa

Thư ký Hội đồng

Email: tranhoa@red.org.vn

Ông Nguyễn Hồng Minh

Chuyên gia kinh tế

Email: hm2003b@gmail.com

 

Ông Nguyễn Thành Vinh

Nhà báo

 

 

 

Bà Hoàng Minh Nguyệt

Chuyên gia hợp tác phát triển

 

 

 

Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Chuyên gia SDGs

 

 

 

Ông Vũ Mạnh Cường

Nhà báo, Chuyên gia truyền thông

 

 

 

Bà Lê Bích Vân

Chuyên gia phát triển

 

 

Ông Vũ Anh Quân

Nhà báo

Email: anhquanvet@yahoo.com

 

 

Bà Vũ Kim Oanh

Chuyên gia marketing online

Email: oanhvtk983@gmail.com