Hội đồng khoa học

 

Nguyễn Chí Dũng

Chủ tịch Hội đồng khoa học

Email: chidzung@gmail.com

 

Trần Thị Khánh Hòa

Thư ký Hội đồng

Email: tranhoa@red.org.vn

Nguyễn Hồng Minh

Chuyên gia kinh tế

Email: hm2003b@gmail.com

 

Trần Quốc Hải

Nhà báo

Email: thuan_hai007@yahoo.com

 

 

Vũ Kim Oanh

Chuyên gia marketing online

Email: oanhvtk983@gmail.com