Ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Đưa cải cách tư pháp đến với cộng đồng” (20/7/2011)

Ngày 20/7/2011, tại Hà Nội, RED và Quỹ Hỗ trợ sáng kiến tư pháp (JIFF) tiến hành ký kết thỏa thuận tài trợ dự án "Đưa cải cách tư pháp đến với cộng đồng" .

Đây là Dự án truyền thông kết nối và tăng cường cơ hội cho các tổ chức PCP Việt Nam tham gia vào các hoạt động tư pháp, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhóm yếu thế và góp phần hiện thực hóa Chiến lược cải cách tư pháp cũng như Luật trợ giúp pháp lý.