Điều khoản Tham chiếu 

Chuyên gia Tư vấn Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Điều khoản Tham chiếu 

Điều phối viên Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Điều khoản Tham chiếu

 Chuyên gia Tư vấn phân tích

 Dự thảo Đề án Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

 1.Bối cảnh

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

I. Giới thiệu

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác Truyền thông góp phần Cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, và các tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí.

Trong khuôn khổ triển khai dự án, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015, RED sẽ tiến hành 10 khóa tập huấn nâng cao năng lực phát ngôn với báo chí cho các tổ chức xã hội.

Các trang