Điều khoản Tham chiếu 

Chuyên gia Tư vấn Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Điều khoản Tham chiếu 

Điều phối viên Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Điều khoản Tham chiếu

 Chuyên gia Tư vấn phân tích

 Dự thảo Đề án Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

 1.Bối cảnh

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Mời cộng tác viên đánh giá Truyền thông phát triển bền vững trên báo chí

RED sẽ thực hiện một Báo cáo đánh giá Truyền thông phát triển bền vững trên báo chí.

Mời tất cả các bạn quan tâm tới phát triển bền vững và có khả năng thực hiện nghiên cứu đánh giá tham gia cộng tác dự án này với chúng tôi. 

Thời gian thực hiện: 6 tháng cuối năm 2019.

I. Giới thiệu

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác Truyền thông góp phần Cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, và các tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác

Các trang