ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Bối cảnh

Trong khuôn khổ dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ do RED thực hiện có hoạt động “Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ RED”. Một trong những kết quả mong đợi là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua việc tăng cường kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ nhân viên RED.

Điều khoản Tham chiếu 

Chuyên gia Tư vấn Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Điều khoản Tham chiếu 

Điều phối viên Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Điều khoản Tham chiếu

 Chuyên gia Tư vấn phân tích

 Dự thảo Đề án Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

 1.Bối cảnh

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Các trang