Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp”, có phần thực hiện sản xuất 6 bộ phim ngắn với mô tả như sau:

“Xây dựng 06 phim ngắn về các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp, mang tính chất hài hước, giải trí. Mỗi bộ phim dài khoảng 5 phút.”

Các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp đã có trong tài liệu nghiên cứu do RED thực hiện. Các đối tác chỉ cần tập trung cho các phần như đạo diễn, kịch bản, sản xuất…