Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí.

Trong khuôn khổ triển khai dự án, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015, RED sẽ tiến hành 10 khóa tập huấn nâng cao năng lực phát ngôn với báo chí cho các tổ chức xã hội.

Dự án“Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiệnnhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hộivới báo chí.

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp”, có phần thực hiện sản xuất 6 bộ phim ngắn với mô tả như sau:

“Xây dựng 06 phim ngắn về các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp, mang tính chất hài hước, giải trí. Mỗi bộ phim dài khoảng 5 phút.”

Các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp đã có trong tài liệu nghiên cứu do RED thực hiện. Các đối tác chỉ cần tập trung cho các phần như đạo diễn, kịch bản, sản xuất…

Các trang