NGƯỜI PHÁT NGÔN

Người phát ngôn RED:

Ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED

Chuyên gia về báo chí, truyền thông phát triển

Điện thoại: 0913586897

Email: tranminh@red.org.vn