Mời tham gia gửi bài nghiên cứu chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam (02/2017)

Với mong muốn đóng góp cải thiện vấn đề, chúng tôi dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực hành đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn” vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội, chúng tôi mời các tác giả gửi bài viết/báo cáo nghiên cứu cho Hội thảo: 

1. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân, nhóm nghiên cứu có mong muốn tham gia;

2. Thời hạn:
- Các tác giả gửi bài cho BTC hạn cuối ngày 1/3/2017.

3. Điều kiện tham gia:
- Số lượng bài viết: không hạn chế 
- Hình thức: Bài viết dạng văn bản (word) mang tính chất nghiên cứu khoa học; khuyến khích các bài viết có dẫn chứng và số liệu cụ thể; không sao chép; 
- Bản quyền: Các bài viết có bản quyền và được lưu giữ để phục vụ công tác nghiên cứu báo chí của RED; 

4. Các đề tài gợi ý:

- Tính Trung Thực Của Báo Chí (Ví Dụ: Tính Chính Xác, Minh Bạch Thông Tin, Minh Bạch Nguồn Gốc Thông Tin, Minh Bạch Và Trung Thực Trong Đưa Tin Về Các Đối Tác Quảng Cáo, Cơ Quan Chủ Quản, Trung Thực Trong Trích Dẫn Thông Tin);

- Tính Công Bằng Và Cân Bằng Của Báo Chí (Ví Dụ: Tính Đa Chiều Của Thông Tin, Việc Tạo Không Gian Cho Các Quan Điểm Đa Dạng Và Phản Biện, Tạo Cơ Hội Cho Các Nhóm Có Địa Vị Thấp Trong Xã Hội Được Lên Tiếng)

- Trách Nhiệm Xã Hội Của Báo Chí (Ví Dụ: Báo Chí Trong Việc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, Bảo Vệ Nguồn Tin, Tôn Trọng Sự Khác Biệt Về Giới, Tôn Giáo, Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người, Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Bảo Vệ Sự Trong Sáng Của Ngôn Ngữ Dân Tộc, Bảo Vệ Các Nét Đẹp Văn Hóa Truyền Thống, Tiếp Thu Các Nét Đẹp Văn Hóa Nước Ngoài)

- Tính Độc Lập Và Phi Vụ Lợi Của Báo Chí (Ví Dụ: Khả Năng Đảm Bảo Tính Độc Lập Và Phi Vụ Lợi Khi Phản Ánh Thông Tin Về Cơ Quan Chủ Quản, Độc Lập Quan Điểm Trong Các Mâu Thuẫn Lợi Ích, Độc Lập Về Tài Chính Trong Sáng Tạo Tác Phẩm)

- Tính Trao Quyền (Ví Dụ: Khả Năng Giúp Người Dân Nhận Thức Và Thực Hành Quyền Tham Gia Trong Quá Trình Quản Lý Xã Hội, Khả Năng Tạo Diễn Đàn Cho Tranh Luận Và Hòa Giải Của Công Chúng, Khả Năng Đưa Ra Quan Điểm Phản Biện Đối Với Nhận Thức Của Số Đông)

- Thực Trạng Tình Hình Nghiên Cứu Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay, Nhìn Từ Nghiên Cứu Báo Chí Của Các Cơ Quan Quản Lý Báo Chí, Các Đơn Vị Đào Tạo Báo Chí, Các Tòa Soạn Báo, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Khác Trong Và Ngoài Nước;

- Đề Tài Tác Giả Tự Đề Xuất


5. . Địa chỉ nhận:
Bài tham luận xin gửi về cho BTC với tiêu đề: Tham luận gửi Hội thảo “Thực hành đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn” 
Trao đổi đề tài, gửi bài cho BTC tại địa chỉ email nghiencuu@red.org.vn

6. Chế độ cho tác giả: Các tham luận được lựa chọn có nhuận bút và được hỗ trợ gửi cho các tạp chí nghiên cứu. Các tác giả được mời tham dự và trình bày tại Hội thảo sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở.


Chi tiết tham khảo tại: 
Trang Landing Page cho sự kiện: http://slimweb.vn/nghien-cuu-chuan-muc-va-tinh-chuyen-nghiep
Trang Fanpage RED: 
https://www.facebook.com/redcommunicationfanpage/