Tập huấn Đánh giá dựa trên kết quả, theo dõi tiến độ và kỹ năng viết báo cáo" (09/2017)

Trong các ngày 17, 18 và 19/10/2017, RED t chc khóa tp hun RBM dành cho các thành viên và các đi tác – cng tác viên gn gũi trong CLB “Nhà báo chính sách và phát trin”, dưi sng dn ca ging viên Koen Toonen và ging viên Nguyn Chí Dũng.

Khóa tp hun bám sát Mc tiêu phát trin bn vng 2030; cung cp các kiến thc, k năng cn thiết đ tăng cưng kh năng thành công cho mi d án ca chúng ta: Đt vn đ - Xác đnh mc tiêu - Lên phương án/Lp kế hoch - Ký kết tha thun hp tác - Thc hin - Giám sát/Đánh giá hot đng - Viết báo cáo.

Tt nhiên, không th b qua nhng k thut liên quan như: KPI (Key Performance Indicator - Ch s đánh giá hiu qu công vic), PCM (Project Cycle Managemnent - Qun lý vòng đi d án), MSC (Most Significant Change - Thay đi đáng k), CSF (Critical Success Factor - Nhân t thành công ch yếu),...

 

Sau 3 ngày tp hun trong không khí tích cc, ci m, xây dng vi nhiu bài tp, trò chơi thc hành, làm vic nhóm, gn 20 hc viên không ch hiu thế nào là “Qun lý d án da trên kết qu”, “Khung logic”,… mà còn ý thc đưc tm quan trng ca chúng trong vic xây dng, thc hin các d án nói chung và các d án phc v cho Mc tiêu phát trin bn vng ti Vit Nam nói riêng.