Tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về tiếp nhận và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài" (12/2017)

Trong khuôn khổ dự án GAC, thuộc hợp phần Nâng cao năng lực tổ chức RED, trong các ngày 21-22/12/2017, RED phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế của VUSTA tổ chức Lớp tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các quy định nhà nước về việc tiếp nhận và quản lý các dự án viện trợ nước ngoài". Chương trình tập huấn do VUSTA đề xuất và được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch-Đầu tư. Kết quả đầu ra là một bộ công cụ hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các dự án viện trợ ODA, dựa trên Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Việc thực hành bộ công cụ này sẽ được thực hiện thí điểm tại RED. Kết quả thu được từ tập huấn này sẽ được VUSTA phổ biến và áp dụng cho 500 đơn vị thành viên khác, góp phần cải thiện việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA nói chung.

Các đối tác, bạn hữu có nhu cầu tham gia xin mời liên hệ Email: lethuy@red.org.vn