Sứ mệnh đỏ

Tầm nhìn: 

Trở thành một tổ chức mạnh, tích cực thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền thông, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nơi các quyền của người dân được đảm bảo.

 

Sứ mệnh:

Thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền thông và khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.

 

Giá trị: Tin cậy - Thay đổi - Lợi ích công

 

Bước chân ĐỎ:

Bản đồ RED