Thông báo về Hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)”

Vào ngày 04/8 ti đây, Trung tâm Nghiên cu Truyn thông Phát trin (RED) s t chc bui hi tho chia s kết qu nghiên cu, phân tích v d tho Lut Thng kê sa đi.

Trong khuôn kh d án “Hp tác truyn thông góp phn ci thin chính sách kinh tế”, chúng tôi mi nhóm chuyên gia Bùi Trinh, Vũ Sng và Huy Đc nghiên cu, phân tích d tho Lut Thng kê sa đi - D lut quan trng là cơ s hoch đnh chính sách phát trin Kinh tế - Xã hi, d kiến s đưc Quc hi xem xét thông qua ti kỳ hp th 10, Quc hi khóa XIII sp ti. 

Kết qu phân tích ca nhóm chuyên gia đã nêu ra mt s vn đ và tác đng d kiến ca d tho này đến các nhóm đi tưng liên quan như ngưi dân, doanh nghip, các lĩnh vc Tài chính, Thương mi, Công nghip, Nông nghip, Giáo dc…

Kết qu phân tích đưc tham vn các chuyên gia kinh tế - thng kê Trung ương và đa phương, chuyên gia các lĩnh vc khác, tham vn công chúng thông qua các công c online và s đưc tng hp, đóng góp cho ban son tho.

Kính mi Quý Đi biu đến d Hi tho và góp ý cho Kết qu phân tích.

- Thi gian: 8h30 – 11h30, Th ba ngày 04/8/2015.

- Đa đim: Khách sn Hòa Bình, 27 Lý Thưng Kit, Hà Ni

Mi thông tin, vui lòng liên h:

(Ms.) Lê Thu Trang  – Tr lý chương trình

ĐT: 0968.718.699 - Email: letrang@red.org.vn

- Khung chương trình dự kiến: