Thông báo về Kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điểm trong Dự thảo Luật Phí và Lệ phí năm 2015 (11/2015)

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”. Mục đích của dự án là nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách, thông qua sự tham gia, hợp tác hiệu quả của các tổ chức xã hội, giới báo chí truyền thông và các cơ quan Nhà nước. Trong dự án này, một hợp phần quan trọng là phân tích và truyền thông các dự thảo chính sách nhằm thu thập các ý kiến đóng góp từ người dân cho các dự thảo chính sách đang được các cơ quan nhà nước xây dựng và lấy kiến.

Dự án xây dựng Luật Phí và Lệ phí là một dự án luật quan trọng trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc Hội khóa XIII. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thực hiện dự án luật trong quá trình đánh giá, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các bản dự thảo Luật này. Với mong muốn hỗ trợ cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, RED đã tiến hành truyền thông và thu thập ý kiến góp ý cho dự thảo từ các nhóm đối tượng chịu sự tác động của dự thảo luật.

Trong các ngày 09 – 10/09/2015, chúng tôi đã tổ chức hai hội thảo tham vấn ý kiến các nhóm chuyên gia, nhóm doanh nghiệp, nhóm cơ quan nghiên cứu, các cơ quan nhà nước liên quan về các vấn đề chính của dự thảo. Kết quả phân tích và kiến nghị sau đó tiếp tục được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn và các kênh thảo luận khác nhau từ tháng 09 đến tháng 10 năm 2015. Trên cơ sở ý kiến đóng góp thu thập được trong suốt quá trình này, chúng tôi đã tổng hợp thành bản kiến nghị chính thức gồm 06 điểm nhằm đề xuất thay đổi, bổ sung một số nội dung của Dự thảo luật.

Xem toàn văn kiện tại đây.