Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực ph

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác

Dự án“Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiệnnhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hộivới báo chí.

Mô tả công việc (Job description)

Vị trí: Cán bộ Dự án Truyền thông (Communication Project Officer)

Loại hình công việc: Toàn thời gian (Full time)

Làm việc tại 48B Tràng Thi- Hà Nội

Thời gian: Từ 4/2013

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác Truyền thông góp phần Cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, và các tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

01 Nhân viên kế toán tài chính

Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là một tổ chức khoa học phi chính

phủ, hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền 

thông và khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.


Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm,RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Các trang