Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

01 Nhân viên kế toán tài chính

Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là một tổ chức khoa học phi chính

phủ, hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền 

thông và khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.


Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm,RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Các trang