Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn phân tích (10/2015)

Điều khoản Tham chiếu

 Chuyên gia Tư vấn phân tích

 Dự thảo Đề án Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

 1.Bối cảnh

 Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, gồm ba hợp phần trong đó hợp phần một của dự án là nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

 Trong khuôn khổ hoạt động dự án, 10 đợt phân tích truyền thông dự thảo chính sách sẽ được thực hiện nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các nhóm công chúng đến quá trình xây dựng chính sách. Các bước thực hiện hoạt động gồm:

 1) Các chuyên gia đánh giá, phân tích dự thảo luật, chọn ra các vấn đề hay chủ đề chính và phân tích sâu các vấn đề đó;

 2) Tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về các chủ đề đã phân tích với quy mô: 20 người. Thành phần tham vấn gồm: Báo chí; các bên liên quan chịu tác động chính của các vấn đề đã phân tích. Buổi hội thảo tham vấn nhằm thống nhất các chủ đề thảo luận chính, kết quả phân tích, và thông điệp chính để truyền thông;

 3) Tổ chức hội thảo truyền thông các vấn đề thảo luận chính, các phân tích và thông điệp chính để chuyển tới các bên liên quan và thu hút sự quan tâm của công chúng. Quy mô 70 người. Thành phần: Báo chí, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đối tượng bị tác động;

4) Thu thập các phản hồi từ công chúng, phân tích và tổng hợp phản hồi để xây dựng kiến nghị chính sách gửi đến cơ quan soạn thảo;

 5) Theo dõi việc tiếp thu ý kiến của cơ quan soạn thảo. Toàn bộ tiến trình phân  tích - truyền thông - tổng hợp phản hồi và gửi kiến nghị kéo dài trong 2 tháng;

 Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển lựa chọn Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể là dự thảo chính sách được phân tích và truyền thông từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015. Để thực hiện hoạt động trên, Trung tâm có nhu cầu tìm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong việc phân tích và lấy ý kiến cho Dự thảo luật này.

 2.Mục đích công việc:

 Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án trong việc xác định các vấn đề chính sách và phân tích các vấn đề chính sách chính được nêu ra trong Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể.

 3.Phạm vi công việc:

 Các chuyên gia thực hiện những hoạt động sau:

 -  Xác định các vấn đề chính sách chính được nêu trong dự thảo Chương trình;

 -  Xác định các tác động cụ thể của từng vấn đề đối với các đối tượng bị tác động;

 -  Tiến hành phân tích tác động của các vấn đề đến các nhóm;

 -  Trình bày các vấn đề chính được phân tích trong dự thảo tại hội thảo truyền thông để thảo luận và đưa thông điệp đến công chúng;

 -  Phối hợp cùng RED thu thập các phản hồi của công chúng đối với các vấn đề trong dự thảo; tổng hợp các phân tích thành kiến nghị chính sách gửi tới các cơ quan liên quan.

 4.Kết quả đầu ra:

 -  Báo cáo đánh giá Dự thảo Chương trình Giáo dụ Phổ thông Tổng thể nêu rõ các vấn đề chính cần sửa đổi trong dự thảo; đề xuất các vấn đề cần lựa chọn phân tích; và phân tích chi tiết tác động chính sách;

 -  Báo cáo kiến nghị tổng hợp các ý kiến đóng góp của công chúng gửi cho cơ quan soạn thảo chính sách.

 5.Yêu cầu chuyên môn:

 -  Có 10 năm kinh nghiệm trong việc phân tích các vấn đề chính sách;

 -  Có hiểu biết về các vấn đề chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

 -  Có kiến thức và hiểu biết về quản trị nhà nước nói chung và bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam;

 -  Có hiểu biết về cách làm việc với tổ chức xã hội và báo chí truyền thông.

 -  Có hiểu biết về vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong quy trình xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam.

 6.Nộp hồ sơ:

 Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P707, 142 Lê Duẩn, Hà Nội.

 Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20/10/2015.

 Hồ sơ bao gồm:

 -  Thư bày tỏ quan tâm;

 -   Một bản CV cập nhật nhất;

 -   Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.