Tuyển dụng Chuyên gia xây dựng tiêu chí lựa chọn dự thảo chính sách (6/2015)

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác Truyền thông góp phần Cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, và các tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, Trung tâm RED sẽ thực hiện 10 đợt phân tích dự thảo chính sách để truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của công chúng, các nhóm công chúng và các chuyên gia đến quá trình xây dựng chính sách.

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tìm nhóm chuyên gia (gồm từ 1 đến 2 chuyên gia) tham gia xây dựng bộ tiêu chí lưa chọn, xác định các dự thảo chính sách sẽ được phân tích trong năm 2015.

2. Mục đích công việc:

Mục đích của chuyên gia trong hoạt động này là tham gia cùng RED đánh giá, phân tích các dự thảo luật và xây dựng các tiêu chí lựa chọn các vấn đế chính sách chính cho hoạt động phân tích dự thảo chính sách của dự án.

3. Phạm vi công việc:

Yêu cầu công việc của các chuyên gia như sau:

- Xác định các vấn đề chính sách chính được nêu trong dự thảo chính sách;

- Xác định các tác động cụ thể của từng vấn đề đối với các đối tượng bị tác động;

- Tiến hành phân tích tác động của các vấn đề đến các nhóm đối tượng khác nhau.

4. Kết quả đầu ra:

Một bản đánh giá các dự thảo chính sách trong đó nêu rõ các tiêu chí để lựa chọn các vấn đề chính trong dự thảo và đề xuất cách lựa chọn các vấn đề chính sách để phân tích.

5. Yêu cầu chuyên môn:

- Có 10 năm kinh nghiệm hoặc làm việc liên quan đến phân tích các vấn đề chính sách ở Việt Nam;

- Có kiến thức và hiểu biết về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí truyền thông

- Có hiểu biết về vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong quy trình xây dựng chính sách.

6. Nộp hồ sơ:

Các tư vấn hoặc nhóm tư vấn quan tâm xin mời gửi đến tổ chức RED theo địa chỉ email: tuyendung@red.org.vn. Hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới địa chỉ: số 48B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm

- Một bản CV cập nhật nhất

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.

 

7. Hạn chót: Thứ Tư, ngày 01/7/2015.