Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn phân tích dự thảo chính sách (02/7/2015)

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, Trung tâm RED sẽ thực hiện 10 đợt phân tích dự thảo chính sách để truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của công chúng, các nhóm công chúng và các chuyên gia đến quá trình xây dựng chính sách. Các bước thực hiện hoạt động gồm các bước sau:

1) Nhóm chuyên gia (từ 2 đến 3 chuyên gia) đánh giá, phân tích dự thảo luật, chọn ra các vấn đề chính và phân tích sâu các vấn đề đó.

2) Tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về các vấn đề đã phân tích với quy mô: 20 người. Thành phần:  Báo chí; các bên liên quan chịu tác động chính của các vấn đề đã phân tích. Buổi hội thảo tham vấn nhằm chốt lại lần cuối các vấn đề, kết quả phân tích, và thông điệp chính để truyền thông

3) Tổ chức hội thảo truyền thông các vấn đề đã chốt trong hội thảo lần 2. Quy mô 70 người. Thành phần: Báo chí, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đối tượng bị tác động;

4) Thu thập các phản hồi từ công chúng (chủ yếu phản hồi qua kênh báo chí) - phân tích và tổng hợp phản hồi để xây dựng kiến nghị chính sách gửi đến cơ quan soạn thảo.

5) Theo dõi việc tiếp thu ý kiến của cơ quan soạn thảo. Toàn bộ tiến trình phân tích - truyền thông - tổng hợp phản hồi và gửi kiến nghị kéo dài trong 2 tháng.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án trong việc xác định các vấn đề chính sách và phân tích các vấn đề chính sách chính được nêu ra trong dự thảo.

3. Phạm vi công việc:

Các chuyên gia thực hiện những hoạt động sau:

_ Xác định các vấn đề chính sách chính được nêu trong dự thảo chính sách;

_ Xác định các tác động cụ thể của từng vấn đề đối với các đối tượng bị tác động;

_ Tiến hành phân tích tác động của các vấn đề đến các nhóm;

_ Trình bày các vấn đề phân tích tại hội thảo truyền thông đối với các vấn đề chính của dự thảo đến công chúng;

_ Phối hợp cùng RED thu thập các phản hồi của công chúng đối với các vấn đề trong dự thảo; tổng hợp các phân tích thành kiến nghị chính sách gửi tới các cơ quan liên quan.

4. Kết quả đầu ra:

- Báo cáo đánh giá các dự thảo chính sách nêu rõ các vấn đề chính trong dự thảo; các vấn đề lựa chọn phân tích; và phân tích chi tiết tác động chính sách;

- Báo cáo kiến nghị tổng hợp các ý kiến đóng góp của công chúng gửi cho cơ quan soạn thảo chính sách.

5. Yêu cầu chuyên môn:

_ Có 10 năm kinh nghiệm trong việc phân tích các vấn đề chính sách;

_ Có kiến thức về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam;

_ Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí.

6. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: 48B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm

- Một bản CV cập nhật nhất

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.

 

7. Hạn chót: Thứ Tư, ngày 15/7/2015.