Hội đồng khoa học

 
Ông Nguyễn Chí Dũng Chủ tịch Hội đồng khoa học Chuyên gia Chính sách - Phát triển Email: chidzung@gmail.com  
Bà Trần Thị Khánh Hoà - Thư ký HĐKH - Quản lý báo chí - Nguyên GĐ Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Cục báo chí.  
Ông Nguyễn Đức An  - Chuyên gia báo chí - Giáo sư Đại học Bournemouth - Anh
  Bà Trần Thị Phương Nhung  - Chuyên gia về giới  
Ông Vũ Mạnh Cường  -Chuyên gia truyền thông - Phó vụ trưởng Vụ truyền thông & thi đua khen thưởng , Bộ Y Tế  
Bà Lê Bích Vân  - Chuyên gia phát triển - Điều phối chương trình của Oxfam Vietnam
Ông Vũ Anh Quân  - Nhà báo - Trưởng ban điện tử Thời báo ngân hàng  
 Bà Vũ Kim Oanh  - Chuyên gia Marketing - CEO Omega Media Worldwide JSC.