Tháng Mười 27, 2021

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 – ĐỀ TÀI ĐƯỢC KHAI THÁC RỘNG RÃI CỦA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI LẦN THỨ 2