SỨ MỆNH

Thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền thông.

Khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Chỉ số đánh giá báo chí;

Bảo vệ tác nghiệp báo chí;

Tham gia báo chí & CSOs;

Báo chí tham gia chính sách.