Sơ đồ Chương trình Bảo vệ tác nghiệpSơ đồ chương trình "Nâng cao tiếng nói của các tổ chức xã hội trên báo chí truyền thông"Sơ đồ chương trình "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế"Lễ Khởi động Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" 12/3/15Lễ ký Thỏa thuận Đóng góp Dự án Hợp tác Truyền thông góp phần cải thiện chính sách Kinh tế

SỨ MỆNH

Thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền thông.

Khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Chỉ số đánh giá báo chí;

Quyền tác nghiệp báo chí;

Tiếng nói CSOs;

Tham gia chính sách.