SỨ MỆNH

Thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động truyền thông.

Khai thác lợi thế của truyền thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Chỉ số đánh giá báo chí;

Quyền tác nghiệp báo chí;

Tiếng nói CSOs;

Tham gia chính sách.