Được sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) và được Cơ quan chủ quản VUSTA phê duyệt, từ năm 2015 đến 2018, RED triển khai

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”, RED tổ chức Đối thoại chính sách tại địa phương với chủ đề “Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản tại Hà Tĩnh – Một nhân tố quan trọng cho thị trường nông thôn mới”.

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng phân tích chính sách của đông đảo bạn đồng nghiệp báo chí, RED tuyển sinh khóa tập huấn “Bồi dưỡng Kỹ năng Phân tích chính sách dành cho nhà báo” vào ngày 5/8/2016 (01 ngày) Hà Nội.
Nội dung khóa gồm các kiến thức chính sách cơ bản được nén từ khóa 3 ngày, có thể điều chỉnh theo chủ đề hoặc cập nhật thời sự..

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED triển khai hoạt động nghiên cứu "Sự tham gia của báo chi, truyền thông và các tổ chức xã hội trong quy trình chính sách ở Việt Nam" nhằm đánh giá vai trò, năng lực, mức độ tham gia và sự tương tác giữa báo chí và tổ chức xã hội.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED tổ chức hội thảo đánh giá Dự thảo Đề án Giáo dục Phổ thông tổng thể với chủ đề “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Các trang